SİYAH SUSUZ PİSUVAR
SUSUZ PİSUVAR URITAC U9000 SİYAH